Wycena przedsiębiorstw

wyceny przedsiębiorstw wykonujemy następującymi metodami:

 • metody majątkowe (metoda księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto, metoda odtworzenia, metoda upłynnienia, itp.)
 • metody dochodowe (metoda wyceny na podstawie zdyskontowanych strumieni dochodów i zysków, metoda wyceny na podstawie zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych, metody wyceny na podstawie dywidendy, metody wyceny wg relacji cen i zysków, metody wyceny wielokrotnej, itp.)
 • metody mieszane (metody wyceny na podstawie wartości netto i nadwartości (goodwill), metoda wyceny na podstawie aktywów oraz stopy pomnażania wartości, metoda niemiecka, metoda anglosaska, metoda szwajcarska, itp.)
 • inne …

Przykładowe cele dla których wykonujemy wyceny przedsiębiorstw:

 • przenoszenie praw własności (prywatyzacja, reprywatyzacja, kupno – sprzedaż, wystąpienie lub wstąpienie udziałowców spółki)
 • zmiany form organizacyjnych przedsiębiorstw (wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części jako aportu rzeczowego do spółki, przyjęcie nowych udziałowców do spółki, przekazanie przedsiębiorstwa lub jego części w dzierżawę, leasing, likwidacja przedsiębiorstwa, fuzja przedsiębiorstw, podział przedsiębiorstwa)
 • wymiary podatków i innych opłat (podatek od spadków i darowizn, ustalanie podatków i opłat lokalnych, określenie wielkości opłaty skarbowej od transakcji, wymiar składek ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa oraz wysokości odszkodowań)
 • zabezpieczenie majątkowe kredytów, pożyczek, itp.
 • zabezpieczenie wierzytelności w przypadku upadku przedsiębiorstwa
 • ewidencja i kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa
 • ustalanie wskaźników ekonomicznych służących analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • alokacja ceny nabycia
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • inne …

Zapytaj nas o wycenę

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zaufali nam